วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ตอบคำถาม เรื่องคุณค่า 5 ข้อ

Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes

1.ถ้าคุณค่าหมายถึงคุณสมบัติ เช่น ของเหลว ร่วน แข็ง ก็ย่อมเป็นลักษณะของคุณค่าด้วย ?
ตอบ
ถ้ากำหนดคุณค่า คือ คุณสมบัติ เช่น ความเหลว ร่วน แข็งก็ย่อมเป็นลักษณะของคุณค่าด้วย ในทัศนะของตนเอง ถ้ากำหนดตามสถานการณ์นี้ คงต้องตอบว่าใช่ เพราะความแข็งก็ย่อมมี คุณสมบัติของตัวเอง เช่น ความแข็ง และเป็นส่วนประกอบของคุณค่าด้วยเช่นกัน

2. ถ้าคุณค่าในตัวของมันเองเป็นคนละเรื่องกับคุณสมบัติ คุณค่าควรจะอยู่ที่ใด ?
ตอบ
คุณค่าควรจะอยู่ที่จิตใจ การรับรู้ ความรู้สึก ของแต่ละบุคคล ว่าคิดอย่างไร แล้วตัดสินว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าในตัวเองหรือไม่ ?

3. ถ้าคุณค่าในตัวมันเอง หมายถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อสิ่งอื่น คุณค่าจะเกิดขึ้น ลอยๆ โดดๆ ไม่ได้ และจะต้องรับผลต่อสิ่งอื่นด้วยหรือไม่ ?
ตอบ
ไม่เสมอไป แต่ถ้าคุณค่าหมายถึงความสัมพันธ์ต่อสิ่งอื่น ก็อาจกล่าวได้ว่า คุณค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัตถุอย่างเดียว แต่อาจมีความสัมพันธ์กับจิตใจ นั่นหมายความว่า ไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นลอยๆ แต่ถ้าสิ่งนั้น เอื้อประโยชน์ต่อสิ่งอื่นๆ ก็หมายความว่าสิ่งนั้นมีคุณค่าด้วยเช่นกัน

4. ถ้าคุณค่าในตัวของมันเองหมายถึงการดำรงชีวิตอยู่โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด คุณค่าในตัวของมันเองจะมีได้หรือไม่

ตอบ มีได้ เพราะคุณค่ากำหนดขึ้นด้วยมนุษย์ การนำมาใช้หรือไม่แล้วแต่บุคคล แต่ความมีคุณค่าจะยังคงมีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง

5. การพิจารณาปัญหาคุณค่าแบบโดดๆ โดยไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งใด จะมีผลต่อการพิจารณาปัญหาอื่นๆหรือไม่ ?
ตอบ
การพิจารณาปัญหาอื่น ๆ กับปัญหาคุณค่าเป็นการตัดสินในเรื่องของอารมณ์ ความรู้สึกส่วนตน ขึ้นอยู่กับจิตใจของคนตัดสิน เช่น ปัญหาคนเลว ความคิดที่ว่าคนเลว เลวมาแต่ชาติกำเนิด ไม่ถูกต้อง ต้องดูที่สิ่งแวดล้อม ชีวิตความเป็นอยู่ และส่วนประกอบต่างๆ ด้วย บางครั้งบุคคลที่มองว่าเลว อาจมีเหตุผลที่ทำไป แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า จะเลวมาตั้งแต่เกิด.

ไม่มีความคิดเห็น: