วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

อยากรู้...

Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
สวนศาสตร์ทางดนตรี

ดนตรีเป็นศาสตร์โดยตรงที่เกี่ยวกับเสียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเสียงที่ถูกจัดระบบแล้ว เช่น ระบบ Tonal Music ระบบเสียงเต็ม 8 เสียงของดนตรีไทย ระบบ 5 เสียงเพนทาโทนิกที่นิยมใช้ในดนตรีเอเชียตะวันออก ระบบการประสานเสียงอีกหลากหลายประเภทเท่าที่ความสามารถของมนุษย์พึงจะใช้สติปัญญากลั่นกรอง ใช้ประสบการณ์และความนิยม ความพึงพอใจในความงามของเสียงดนตรีนั้น

Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้ จึงทำให้มนุษย์คิดประดิษฐ์ดนตรีขึ้น เริ่มจากเครื่องดนตรีชิ้นแรก คือ ร่างกายมนุษย์ เช่น ร้องเพลง ปรบมือ ฯลฯ แล้วขยายขีดจำกัดของร่างกายออกไปเป็นเครื่องดนตรีต่าง ๆ เช่น เมื่อมนุษย์ค้นพบว่าการเคาะไม้ที่กลวงมีเสียงดังกว่าการปรบมือ หรือ ให้เสียงที่พึงใจกว่าก็นิยมเคาะไม้แทน เมื่อได้คิดประดิษฐ์เครื่องมือล่าสัตว์ เช่น ธนู ก็พบว่าขณะดีดสายธนูก็มีเสียงปรากฏขึ้น และเมื่อขึงสายให้ตึงหย่อนต่าง ๆ กัน ก็เกิดเป็นเสียงที่มีระดับเสียงขึ้น

Skamu.com - The only place for Myspace icons, Orkut avatars, and profile codes
ดังนั้น การคิดค้นพบทางดนตรีจึงจัดว่าเป็นการใช้สติปัญญาอันล้ำเลิศของมนุษย์ในการประยุกต์ประสบการณ์การเรียนรู้สู่งานสร้างสรรค์ ดังเช่น Howard Gardner นักปรัชญาการศึกษาที่มีบทบาทมากของอเมริกาได้จัดเอา ความฉลาดทางด้านดนตรี เป็นหนึ่งในความหลากหลายของสติปัญญามนุษย์ เทียบเท่ากับความเก่งของด้านภาษา คณิตศาสตร์ การใช้เหตุผล และเป็นหลักการสำคัญที่ใช้ในการจัดการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น: